Vodič za pristup informacijama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(Predmet i svrha)

(1) Vodičem za pristup informacijama (u daljem tekstu: Vodič) uređen je postupak i način dobivanja informacija koje su pod kontrolom Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar (u daljem tekstu: JP HT d.d. Mostar).

(2) Svrha Vodiča je da svaka fizička i pravna osoba može ostvariti pravo na pristup informacijama koje su pod kontrolom JP HT d.d. Mostar, a u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 32/01 i 48/11) (u daljem tekstu: Zakon).

II. POSTUPAK PRISTUPA INFORMACIJI

Članak 2.

(Zahtjev za pristup informaciji)

(1) Zahtjev za pristup informaciji je potrebno u pismenom obliku dostaviti poštom ili putem Protokola u sjedištu JP HT d.d. Mostar u ulici Kneza Branimira b.b., Mostar, koji je potrebno:

 • Da sadrži ime i prezime/puni naziv tvrtke podnositelja zahtjeva i adresu, po mogućnosti broj telefona,
 • Da sadrži dovoljno podataka o prirodi i sadržaju informacije, kako bi se zahtjevu moglo što kvalitetnije udovoljiti,
 • Da je čitko napisan na jednom od službenih jezika u BiH,
 • Da je potpisan od strane podnositelja zahtjeva.

(2) Podnositelj zahtjeva nije dužan da navodi obrazloženje za koje potrebe mu treba informacija koju traži zahtjevom.

Članak 3.

(Utvrđivanje izuzetaka)

(1) JP HT d.d. Mostar će utvrditi izuzetom od priopćenja onu informaciju koja je u suprotnosti sa interesima i okolnostima propisanim u Zakonu, nakon svestrane ocjene svakog pojedinačnog slučaja, a naročito:

 • Ako utvrdi izuzetak u smislu članaka 6., 7. i 8. Zakona za cijelu ili dio tražene informacije,
 • Ako utvrdi, nakon ispitivanja javnog interesa u smislu članka 9. Zakona, da priopćenje nije u javnom interesu.

(2) JP HT d.d. Mostar će rješavajući svaki pojedinačni zahtjev, obvezno provesti ispitivanje javnog interesa, u skladu sa člankom 9. Zakona, odnosno svaku korist i svaku štetu koje mogu proisteći iz priopćavanja informacije.

Članak 4.

(Pristup informacijama osobne prirode)

(1) Zahtjev koji se odnosi na osobnu informaciju podnositelja zahtjeva, pored prethodno navedenih uvjeta, može podnijeti samo fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, odnosno njegov zakonski zastupnik ili osoba koju je podnositelj zahtjeva pismeno ovlastio za pristup informaciji.

(2) Ako zahtjev predaje fizička osoba na koju se zahtjev odnosi, ta osoba je dužna da prilikom predaje na uvid pokaže svoju osobnu iskaznicu ili dokument sa slikom.

(3) Ako zahtjev podnosi zakonski zastupnik podnositelja zahtjeva ili osoba koju podnositelj zahtjeva pismeno ovlasti za pristup informaciji, ta osoba dužna je potpisati zahtjev i pokazati na uvid svoju osobnu iskaznicu ili dokument sa slikom, dokaz o zakonskom zastupanju, odnosno punomoć, kao i osobnu iskaznicu ili dokument sa slikom podnositelja zahtjeva.

Članak 5.

(Nemogućnost postupanja po zahtjevu)

(1) Ako JP HT d.d. Mostar nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu, radi nepostojanja formalnih uvjeta propisanih u članku 2. Vodiča, u takvom slučaju će najkasnije u roku od osam dana od dana prijema zahtjeva, rješenjem obavijestiti podnositelja zahtjeva da isti ne može biti obrađen iz formalnih razloga.

(2) Protiv rješenja iz stavka (1) podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu organu nadležnom za njeno razmatranje.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva podnese novi preinačen zahtjev isti će se smatrati novim zahtjevom.

Članak 6.

(Obrada zahtjeva za pristup informaciji)

(1) Nakon što je zahtjev razmotren i odobren pristup informaciji, Uprava će donijeti rješenje kojim se u cijelosti ili djelomično odobrava pristup informaciji.

(2) Rješenje o odobravanju ili djelomičnom odobravanju pristupu informaciji sadrži:

 • Obavijest o mogućnosti osobnog pristupa informaciji u prostorijama JP HT d.d. Mostar i
 • Obavijest o mogućnosti umnožavanja informacije, troškovima umnožavanja, s tim da se pristup informaciji omogućava nakon izvršene uplate, ili
 • Prilog kopije tražene informacije, kad se informacija ustupa besplatno.

(3) Ako JP HT d.d. Mostar odbije pristup informaciji, rješenje će sadržavati:

 • Zakonski osnov za izuzeće tražene informacije i
 • Pouku o pravu na prigovor, naznaku i adresu organa kojem se prigovor podnosi, rok za podnošenje prigovora.

(4) Rješenje se dostavlja podnositelju zahtjeva u roku od 15 dana od dana prijema urednog zahtjeva.

Članak 7.

(Prigovor na rješenje)

(1) U slučaju odbijanja pristupa informaciji u cijelosti ili djelomično, podnositelj zahtjeva može podnijeti prigovor Nadzornom odboru u roku od osam dana od dana prijema rješenja kojim se odbija pristup informaciji.

(2) Rješenje doneseno po prigovoru je konačno u upravnom postupku i protiv njega podnositelj zahtjeva može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Članak 8.

(Troškovi umnožavanja)

(1) Informacija se stavlja na raspolaganje podnositelju zahtjeva besplatno u opsegu do 10 strana.

(2) Za svaku narednu stranicu neophodno je platiti naknadu od 0,50 KM po jednoj stranici, o čemu će

JP HT d.d. Mostar obavijestiti podnositelja zahtjeva, kao i o načinu uplate iznosa za troškove umnožavanja.

(3) Umnožavanje informacije se vrši nakon što podnositelj zahtjeva dostavi dokaz o izvršenoj uplati troškova umnožavanja.

Članak 9.

(Indeks registar)

Indeks registar sadrži vrste informacija koje su pod kontrolom JP HT d.d. Mostar i nalazi se u prilogu
ovog Vodiča i čini njegov sastavni dio.

Prilog Vodiča čini i uzorak zahtjeva za pristup informacijama.


III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

(Stupanje na snagu)

Vodič o pristupu informacijama stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči u sjedištu JP HT d.d. Mostar, a objavit će se narednog dana od dana donošenja Odluke Uprave Društva o usvajanju
 

DOKUMENTI:

1. Obrazac zahtjeva za pristup informacijama
2. Cjelovit Vodič za pristup informacijama i Index registar