Skupština

Skupštinu HT-a d.d. Mostar čine svi članovi Javnoga poduzeća. Svaki član poduzeća ima u Skupštini broj glasova prema udjelu u temeljnom kapitalu poduzeća. Skupština, koja se sastaje najmanje jednom godišnje, odlučuje o svim bitnim segmentima poslovanja HT-a: o Statutu poduzeća, temeljnom kapitalu, raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka, statusnim promjenama poduzeća, usvajanju godišnjih izvješća, imenovanju i razrješenju članova Nadzornoga odbora itd.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima jedanaest članova, a djelokrug rada ovog tijela između ostalog uključuje i nadziranje, vođenje i poslovanje poduzeća, usvajanje izvješća Uprave HT-a, imenovanje i opoziv članove Uprave, davanje suglasnost na određene odluke Uprave poduzeća, nadzor postupka javnih nabava itd.

Članovi Nadzornog odbora:

 • dr. Davor Tomić, predsjednik Nadzornog odbora
 • Maja Mandić, zamjenica predsjednika
 • Gordan Galić
 • Emir Konjhodžić
 • Darko Perković
 • Dragan Gabrić
 • Kristina Žulj
 • Jelena Adrović Krčmar
 • Karlo Došen
 • Siniša Đuranović
 • Peter Veil

Uprava

Upravu Javnoga poduzeća HT d.d. Mostar čine četiri člana: predsjednik Uprave - direktor i tri člana Uprave: izvršni direktor za nepokretnu mrežu, izvršni direktor za pokretnu mrežu i izvršni direktor za financije. Mandat članova Uprave traje četiri godine.
 
Uprava je kolektivno tijelo i vodi poslovanje Poduzeća, saziva Skupštinu i donosi opće akte i odluke Poduzeća, te zastupa Poduzeće i odgovara za zakonitost njegova poslovanja.

Članovi Uprave:

 • Vilim Primorac, predsjednik Uprave – direktor
 • Tomislav Ruk, član Uprave – Izvršni direktor za nepokretnu mrežu
 • Goran Kraljević, član Uprave – Izvršni direktor za pokretnu mrežu
 • Gordana Bilić, član Uprave – Izvršni direktor za financije

Odbor za reviziju

Odbor za reviziju je neovisno tijelo HT-a Mostar koje imenuje vanjskoga revizora, direktora Odjela za internu reviziju, razmatra godišnju studiju rizika i plan revizije i omogućuje Odjelu za internu reviziju da vrši svoje obveze sukladno međunarodnim revizijskim standardima.