Usluga humanitarnog karaktera temeljena na osjećaju odgovornosti za širu društvenu zajednicu i one kojima je pomoć najpotrebnija.

Humanitarni broj unutar HT Eronet mreže

Procedura aktivacije humanitarnog broja je vrlo jednostavna. Zahtjev za aktivaciju humanitarnog broja dostavljaju isključivo pravne osobe uz sljedeće dokumente:

 • zahtjev za otvaranje humanitarnog broja
 • ovjerenu kopiju rješenja o registraciji organizacije
 • ovjerenu kopiju identifikacijskog broja
 • ovjerenu kopiju ugovora s bankom
 • ovjerenu kopiju izvoda iz statuta kojim se potvrđuje da se organizacija može baviti humanitarnim radom
 • ako se radi o humanitarnoj akciji za oboljelu osobu, potrebno je dostaviti i liječničku dokumentaciju.  

Broj se aktivira u roku od 24 sata.
 
U skladu sa željom organizatora humanitarne akcije, HT Eronet nudi dvije tarife, 1 KM ili 2 KM po pozivu. Projekt realizacije svake humanitarne akcije može trajati najdulje šest mjeseci, a trajanje projekta može se produžiti za dodatnih šest mjeseci podnošenjem novog zahtjeva i potpisivanjem novog ugovora ili aneksa.

Pozive na humanitarni broj mogu ostvarivati samo korisnici pokretne i nepokretne HT Eronet mreže, ne uključujući korisnike koji se nalaze u roamingu.
 
Organizator akcije marketinški promiče akciju u medijima, uz isticanje sudjelovanja HT Eroneta. Svaka marketinška poruka mora sadržavati i cijenu pružanja usluge. Također, organizatoru se šalju mjesečna izvješća te se na temelju njih vrši uplata prikupljenih sredstava.
 
Važno je napomenuti da je aktivacija humanitarnog telefona u HT Eronetu potpuno besplatna, što je jedinstveno na bh. tržištu. Inače, organizatoru humanitarne akcije pripada 90 posto od ukupno ostvarenog prihoda, a HT Eronet zadržava 10 posto kao osiguranje zbog rizika naplate.
 
Na ove usluge ne naplaćuje se PDV.

Jedinstveni humanitarni telefonski brojevi 

Procedura aktivacije jedinstvenih humanitarnih telefonskih brojeva slična je kao i procedura aktivacije humanitarnih brojeva samo unutar HT Eronet mreže. Za aktivaciju ove usluge korisnik (također pravna osoba) treba dostaviti:

 • zahtjev za aktivaciju jedinstvenog humanitarnog broja
 • ovjerenu kopiju dozvole za korištenju broja Regulatorne agencije za  komunikacije BiH (organizacija traži humanitarni broj u RAK-u, ne od telekom operatera), 
 • ovjerenu kopiju o registraciji organizacije 
 • ovjerenu kopiju identifikacijskog broja 
 • ovjerenu kopiju ugovora s bankom (transakcijskog računa), 
 • ovjerenu kopiju izvoda iz statuta kojim se potvrđuje da se organizacija može baviti humanitarnim radom te potvrde o poreznoj registraciji. 
 • ako je riječ o humanitarnoj akciji za oboljelu osobu, potrebno je dostaviti i liječničku dokumentaciju 

RAK je za korisnike ove usluge dodijelio kratke peteroznamenkaste brojeve koji se aktiviraju istodobno u sva tri telekom operatera, u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva korisnika. 
 
I za ove brojeve nude se dvije tarife, 1 KM ili 2 KM po pozivu bez PDV-a. Pozive na jedinstveni humanitarni telefonski broj mogu ostvarivati korisnici pokretne i nepokretne mreže sva tri operatera, ne uključujući korisnike koji se nalaze u roamingu. 
 
Korisnik usluge jedinstvenih telefonskih brojeva potpisuje pojedinačno ugovore sa svakim od triju operatera, dok prikupljena sredstva korištenjem usluge pripadaju korisniku u skladu s uvjetima svakog pojedinog operatera.
 
U HT Eronetu je aktivacija besplatna, kao i aktivacija humanitarnih bojeva unutar HT Eronet mreže, te organizatoru humanitarne akcije pripada 90 posto od ukupno ostvarenog prihoda, a HT Eronet zadržava 10 posto kao osiguranje zbog rizika naplate. 
 
Organizator akcije marketinški promiče akciju u medijima, također uz isticanje sudjelovanja HT Eroneta. Svaka marketinška poruka mora sadržavati i cijenu pružanja usluge. 
 
Ni na usluge jedinstvenih humanitarnih telefona ne naplaćuje se PDV.