<< povratak

!hej opcija Pričaj

Želiš pričati puno više na svojoj !hej tarifi?

Svi korisnici !hej Zovimo, !hej SMSajmo, !hej Ludilo,!hej i !hej non-stop tarifa mogu aktivirati dodatnu opciju Pričaj MINI koja uključuje dodatne minute unutar ERONET mreže.

Pričaj MINI ti za 2 KM dodatno uključuje 200 minuta u ERONET mreži u trajanju od 2 dana.

Uspostavlja se na sljedeći način:

Opcija Pričaj MINI se aktivira pozivom koda *107*1#. Preostali iznos minuta koje imaš na raspolaganju provjerava se pozivom koda *107*2#.

*Nakon isteka trajanja ili potrošnje uključenih minuta u opciji „Pričaj Mini“ opcija će se deaktivirati i korisnik može ponovno aktivirati opciju. 

*Prioritet pri obračunu minuta ima opcija „Pričaj Mini“, zatim se minute obračunavaju prema cjeniku tarife.

U cijene je uključen PDV.