Vaši online alati
Web portal NetPhone usluge za korisnika telefona.
Web sučelje za pristup e-mailu. Preusmjeravanje pošte i promjenu lozinke za e-mail možete napraviti preko webmaila.
Podrška korisnicima

Domaći operatori

Domaći Operatori u BiH imaju mogućnost odabira usluga prilagođenih njihovim potrebama unutar spektra usluga Veleprodaje HT ERONET-a.

Tradicija koju HT ERONET ima u fiksnim telekomunikacijama i inovativni pristup u razvoju novih proizvoda, garantiraju pouzdane proizvode koji će biti uspješna podrška Operatoru u poslovnim aktivnostima.

Deregulacija i otvaranje tržišta za nove Operatore je prilika HT ERONET-a za kreiranje partnerskih odnosa u poslovanju i suradnji s Veleprodajnim korisnicima - drugim Operatorima.

Referentna interkonekcijske ponude HT ERONET-a (RIP) definiraju uvjete i tehničke specifikacije pod kojima drugi Operatori mogu koristiti mrežu HT ERONET-a.

RIP-ovi propisuju uvjete za osnovne usluge (terminiranje i tranzitiranje prometa, CS, CPS...), ali Operator može zatražiti i dodatne usluge (terminiranje prometa u međunarodne destinacije, pozivi prema brojevima posebnih usluga itd.) koje su također ponuđene.

Za davatelje usluga s dodatnom vrijednošću (VAS), imamo razvijene telefonske govorne automate (TGA) i besplatne telefone koji omogućuju udovoljavanje zahtjeva naprednim korisnicima telefonskih usluga.

Referentne interkonekcijske ponude za fiksne i mobilne operatore

Na području govornih usluga, Fiksnim Operatorima su na raspolaganju slijedeće usluge regulirane kroz Referentne interkonekcijske ponude:

  • Polazni promet
  • Terminiranje prometa
  • Terminiranje prometa u međunarodnim destinacijama
  • Nacionalni tranzit
  • Pozivi prema posebnim brojevima
  • Pozivi prema brojevima hitnih službi
  • Usluga Odabira i Predodabira Operatora
     

Polazni promet

Usluga polaznog prometa preko usluge odabira ili predodabira operatora omogućava Fiksnom Operatoru lak pristup te pružanje nacionalnih i međunarodnih govornih usluga krajnjim  korisnicima HT ERONET-a. Kroz ovu uslugu Fiksnom Operatoru se omogućava prikupljanje nacionalnih i međunarodnih poziva koji su nastali kod krajnjih korisnika HT ERONET-a.

Terminiranje prometa

Usluga terminiranja prometa usmjerava pozive, preuzete od Operatora na priključnoj točki, prema destinaciji u mreži HT ERONET-a.

Terminiranje prometa u međunarodnim destinacijama

Usluga omogućava Operatorima terminiranje vlastitog međunarodnog prometa u cijelom svijetu (prema stranim fiksnim, mobilnim i satelitskim mrežama) preko HT ERONET mreže bez potrebe uspostavljanja vlastitih odnosa sa stranim Operatorima. Ovisno o zahtijevanoj kvaliteti / cijeni, dostupna su dva tipa usluge:
- terminiranje u međunarodne destinacije – 'Prime Quality'
- maksimalna kvaliteta poziva
- terminiranje u međunarodne destinacije - 'Least Cost Routing'
- konkurentne cijene s visokim stupnjem kvalitete usluge.

Nacionalni tranzit

Usluga omogućava Operatoru terminiranje poziva u mrežu drugog Operatora preko mreže HT ERONET-a.

Pozivi prema posebnim brojevima

Osnovna usluga omogućava pozive od krajnjih korisnika Operatora prema posebnim HT ERONET uslugama (obavijest o brojevima telefona/988 i opće informacije/981). Na zahtjev, HT ERONET može ponuditi pristup dodatnim brojevima posebnih usluga.

Pozivi prema brojevima hitnih službi

Ova usluga omogućava pozive od krajnjih korisnika Operatora prema hitnim službama spojenih na HT ERONET mrežu.

Usluga Odabira i Predodabira Operatora

Usluge odabira i predodabira Operatora su omogućene kroz implementaciju koda odabira Operatora (CSC) na centralama u HT ERONET mreži. Svi pozivi birani s kodom Operatora će biti preusmjereni u Operatorovu mrežu.
Krajnji HT ERONET korisnici mogu birati kod Operatora prije svakog poziva ili tražiti aktiviranje predodabira, kojim će svi pozivi za koje je predodabir moguć biti preusmjereni u Operatorovu mrežu.
U oba slučaja izabrani Operator prenosi poziv do krajnje destinacije i pruža direktnu naplatu i podršku krajnjim korisnicima.

Detaljnije o pristupima usluga fiksne i mobilne mreže HT ERONET-a za domaće operatore možete naći u Referentnim ponudama HT ERONET-a:

Referentna interkonekcijska ponuda za povezivanje na fiksnu mrežu HT ERONET-a (Standardna RIP)

Referentna ponuda za interkonekciju na mobilnu mrežu (RIP mob) – za operatore licencirane za pružanje fiksnih i mobilnih telefonskih usluga